Projektai

Per visą veiklos laikotarpį LŽŪKT dalyvavo regioniniuose, tarptautiniuose ir inovacijų diegimo projektuose, todėl sukaupta didelė patirtis.

Įgyvendintų projektų tikslai ir uždaviniai susieti su žemės ūkio politikos tikslais bei žemdirbių poreikiais.

Šia veikla siekiama glaudaus bendradarbiavimo su savivaldos, mokslo, mokymo institucijomis, užsienio partneriais ir konsultantų profesinėmis organizacijomis. 

Kontaktai


Nacionaliniai ir ES remiami projektai

NACIONALINIAI PROJEKTAI

Žemdirbių konsultavimas

Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas

Ūkinių ąpskaitos duomenų tinklas (ŪADT)

ES REMIAMI INOVACIJŲ DIEGIMO IR SKLAIDOS PROJEKTAI

Rūgščių dirvožemių derlumo gerinimas efektyvesniam maisto medžiagų prieinamumui ir augalininkystės produkcijos savikainos pokyčiui“ (RDDG)

Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra

Lietuvos pieninių ir mėsinių galvijų populiacijos ir avių bandų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas taikant inovatyvias bio technologijas

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse

Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras (Inovacijų vartai)

Mitybinių faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos didinimui, produkcijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui

Ekonominių rezultatų gerinimas augalininkystės ūkiuose taikant integruotos augalų apsaugos metodus (ERGA)

Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas

Inovatyvios paslaugos Dirvožemio aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos sukūrimas

Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui (SIMB)


Kontaktai

Tarptautiniai projektai